WYSIWYG Web Builder
 
 
     ЗАМП е примен како придружен член на CISAC во мај 1993 година, за да во мај 2005 година биде назначен за Редовен член. Денес, ЗАМП има склучено 53 договори со сродни авторски друштва во областа на малите права, како и 16 договори во областа на механичките права.Повеќе
 
 
 
    Здружението за заштита на авторски музички права-ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, во согласност со ЗАПСП, Статутот и Дозволата на Министерството за култура на Република Македонија.
    ЗАМП во континуитет со различна организациона поставеност функционира од 1947 год. исклучиво во областа на колективното управување на авторските музички права.
     За ЗАМП
ЗАМП Здружение за заштита на авторски музички права
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.28
1000 Скопје
Р.Македонија
тел/факс:  +389 2 312-2301     
e-mail: zamp@zamp.com.mk
МК
EN
    Здружение за заштита
на авторски музички права
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МИРУВАЊЕ НА ЗАБРАНАТА :
  ЈАВЕН ПОВИК

за мислење од корисниците, односно соодветните здруженија на корисници, односно нивните комори, по Предлог на Правилник со тарифа за користење авторски музички дела. повеќе


  


     Ве известуваме дека, согласно  договореното со Министерството за Култура на РМ, ЗАМП ја става во мирување забраната за емитување на авторски музички дела од репертоарот на ЗАМП, како и од репертоарот на организациите за колективно остварување на авторски музички права HDS ZAMP (Хрватска) и SOKOJ (Србија) до 20.01.20116 год.

Соопштение од Министерството за Култура на РМ од 31.12.2015 год

Известување од ЗАМП од 31.12.2015 год
Врз основа на чл.156 став 3 од ЗАПСП (Сл. Весник на РМ бр.115/10; 140/10; 51/11 и 147/13) Министерството за култура на РМ донесе решение бр.56-13178/2 од 28.11.2013 год. за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЗАМП. Пречистениот текст на Статутот донесен на 18.11.2013 год. заведен под бр. 354-1-0201 од 19.11.2013 год. е поставен на веб страната на ЗАМП во делот - законска регулатива.